Årsmøte Flisa AIL

Det inviteres herved til årsmøte i Flisa AIL onsdag 14. mars kl. 18.00 i Bjørkheim. Sett deg inn i aktiviteten vår! Årsberetninger, regnskap 2017 og budsjett 2018 ligger i vedlegget.

Til medlemmer i Flisa Allianseidrettslag:

Innkalling til årsmøte Flisa Allianseidrettslag

Bjørkheim, onsdag 14. mars 2018 kl. 18.00

 

Saksliste

Sak 1: Åpning og godkjenning av de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Godkjenne forretningsorden

Sak 5: Velge dirigent

Sak 6: Velge referent

Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning, herunder gruppeårsmeldinger.

Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 10: Behandle forslag og saker

Sak 11: Fastsette medlemskontingent

Sak 12: Fastsette aktivitetsgebyr/treningsavgift

Sak 13: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 14: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Sak 16: Foreta følgende valg:

16.1               Styreleder

16.2               Nestleder

16.3               Øvrige styremedlemmer

16.4               Varamedlemmer

16.5               [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

16.6               Kontrollkomité med minst to medlemmer

16.7               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

16.8               Leder av valgkomiteen

16.9               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

16.10             Varamedlem til valgkomiteen

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter : (legges ut når klart)

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Idrettslagets årsberetning
  • Regnskap med revisors beretning
  • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer
  • Styrets forslag til medlemskontingent, og aktivitetsgebyr/treningsavgift eller vedtak om fullmakt.
  • Styrets forslag til budsjett
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling
  • Styrets innstilling til ny valgkomité

 

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Flisa, 17. februar 2018

 

 

Med vennlig hilsen
styret i Flisa AIL

Tore Huuse Øwre

Leder

Har du tips til valgkomiteen?

Valgkomiteen er igang med å finne nye styremedlemmer og ledere til Flisa AIL for kommende sesong. Dette skal være klart til årsmøtet i midten av mars. Vi ønsker oss positive personer med engasjement og gode samarbeidsegenskaper. Samt har evnen til å se helhet, og ha fokus på sportslig utvikling og idrettsglede på alle nivå.

Ta kontakt med oss i valgkomiteen dersom du som medlem har tips om aktuelle kandidater til ulike verv i Flisa AIL. Eller kanskje DU har lyst til å være med å forme idrettskole, turn, håndball og fotball i de kommende åra?

Det er sammen vi lykkes. Takk for at du bidrar!

Mvh
Valgkomiteen v/
Bjørn Roar Foss 
Knut Morten Haug
Hege Bekken Jacobsen
Hedda Caroline M. Langmoen

Sponsor

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift